Predavateljica: Andreja Ivartnik Kanduč, EIMV

Povzetek:
Novembra 2023 je AGEN sprejela Akt o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev, ki so izračunani na podlagi podatkov iz leta 2022. Metodologija za določitev omrežnin za elektrooperaterje, ki je bila potrjena novembra 2022 namreč temelji na delitvi stroškov glede na to, koliko stroškov uporabnik povzroča, kar pa se izračunava na podlagi letnih in dnevnih profilov odjema. Skozi primerjavo rezultatov izračuna za podatke iz leta 2019 in aktualnih omrežninskih tarifnih postavk, izračunanih iz podatkov za leto 2022, bomo pogledali, kako spremembe v odjemu in spremembe na trgu, kot na primer višje cene energije v letu 2022 vplivajo na omrežnino. Skozi to analizo lahko ocenimo kateri dejavniki in na kakšen način bodo tudi v prihodnje vplivali na spremembe omrežnine. Ne smemo namreč pozabiti, da nova metodologija prinaša dinamične omrežnine, ki bodo vedno znova odraz spremenjenih okoliščin na prenosnem in distribucijskem omrežju.