Digitalna preobrazba Zdaj – Digital Transformation Now

Moderator: Andrej Souvent, Operato d.o.o., Slovenia

Panelisti:

 • Venčeslav Perko, ICT Director, Eles d.o.o. (TSO), Slovenia
 • Antonio Hidalgo, Vice president, Digital Solutions, Landis+Gyr, Spain
 • Kristijan Melinc, Head of Digital Infrastructure, Telekom Slovenia
 • dr. Gregor Taljan, Smart Grids Specialist, Energienetze Steiermark GmbH (DSO), Austria
 • Nejc Petrovič, Head of R&D, Elektro Gorenjska, d.d. (DSO), Slovenia

Digitalna preobrazba Zdaj

Nahajamo se v obdobju zelene transformacije, ki se odraža predvsem z masovno integracijo obnovljivih distribuiranih virov energije – ob sočasnem zmanjševanju proizvodnje iz klasičnih premogovnih in ponekod tudi nuklearnih elektrarn, elektrifikacijo prometa in ogrevanja, vzpostavljanjem skupnega notranjega EU trga, itd. To prinaša številne težave povezane z nestanovitnostjo proizvodnje iz obnovljivih virov, stabilnostjo elektroenergetskega sistema, inercijo sistema, sistemskimi rezervami, zamašitvami pri prenosu, napetostnimi težavami in koničnimi obremenitvami. Trenutno je hitrost pojavljanja težav večja od hitrosti uvajanja rešitev, kar predstavlja resno tveganje za visoko kakovost oskrbe z električno energijo, ki smo je vajeni v EU. Hitro inoviranje in uvajanje inovativnih rešitev je ključnega pomena za pravočasno reševanje problemov. Te rešitve pa temeljijo informatizaciji in digitalizaciji. Podjetja s področja energetike, ki zamujajo z digitalizacijo, že občutijo bolečino. Pravočasna digitalizacija je namreč ključnega pomena za uspešno reševanje trenutnih in prihodnjih težav. Okrogla miza bo naslovila predvsem naslednja vprašanja:

 • Kako zelena transformacija narekuje pospešeno digitalizacijo?
 • Katere so največje težave s katerimi se danes soočajo podjetja v energetiki?
 • Katere ključne cilje si morajo podjetja v energetiki zastaviti pri digitalni preobrazbi?
 • Kako zrela so energetska podjetja za digitalizacijo?
 • Kako se pravočasno digitalno preobraziti in preživeti?
 • Kdaj lahko pričakujemo podatkovni tsunami oziroma ali je že prispel?
 • Katere so trenutno največje ovire pri digitalni preobrazbi?
 • Katere so ključne IT/OT in IKT tehnologije in storitve, ki omogočajo podjetjem digitalno preobrazbo?
 • Kako učinkovito uporabiti podatkovne tehnologije za doseganje ciljev digitalne preobrazbe?

Digital Transformation Now

We are currently in a period of green transformation, reflected primarily in the massive integration of distributed renewable energy sources, while reducing production from conventional coal and nuclear power plants in some areas, electrification of transportation and heating, establishing a common internal EU market, etc. This brings numerous challenges related to the intermittency of renewable energy production, stability of the power system, system inertia, system reserves, transmission congestion, voltage issues, and peak loads. Currently, the rate of occurrence of problems is higher than the rate of implementation of solutions, posing a serious risk to the high-quality electricity supply we are accustomed to in the EU. Rapid innovation and deployment of innovative solutions are essential for timely problem-solving, and these solutions rely on informatization and digitalization. Energy companies that lag behind in digitalization are already experiencing pain, as timely digitalization is crucial for the successful resolution of current and future challenges. The panel discussion will primarily address the following questions:

 • How does the green transformation foster digitization?
 • What are the biggest challenges that companies in the energy sector face today?
 • What are the key goals that companies in the energy sector should set for themselves in digital transformation?
 • How mature are energy companies for digitalization?
 • How to digitally transform and survive in a timely manner?
 • When can we expect a data tsunami, or has it already arrived?
 • What are the current biggest obstacles to digital transformation?
 • What are the key IT/OT and ICT technologies and services that enable digital transformation for companies?
 • How to effectively utilize data technologies to achieve digital transformation goals?