Družba ELES ima izključno pravico za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. Zagotavljamo varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije. Smo varuhi slovenskega elektroenergetskega sistema, tesno povezanega s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpetega v evropski energetski sistem. Odgovorni smo za to, da je električna energija vedno na voljo ter da lahko odjemalci z njeno pomočjo vsak trenutek v dnevu uresničujejo svoje potrebe in želje. Zavedamo se, da je eden od ključnih pogojev za uspešno poslovanje ohranjanje odgovornega odnosa do naših deležnikov.

ELES kot družba, ki deluje v evropskem prostoru, dosledno upošteva usmeritve in zakonodajo mednarodnih in evropskih institucij ter tudi domačih regulatorjev in lastnikov. Poslovni partnerji na eni strani poslovnega procesa vstopajo kot dobavitelji opreme in storitev, na drugi strani pa izstopajo kot odjemalci storitev. Na podlagi transparentnih in poslovno korektnih odnosov z institucijami civilne družbe uresničujemo svoje poslanstvo, s partnerskimi organizacijami in združenji ter raziskovalnimi, izobraževalnimi in strokovnimi ustanovami pa svojo vizijo vodilne vloge v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Za družbo ELES je izjemno pomembno sodelovanje v Evropskem združenju sistemskih operaterjev elektroenergetskega omrežja (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E), ki zagotavlja varno obratovanje ter tehnično optimalen in okolju prijazen razvoj vseevropskega prenosnega omrežja s ciljem zagotoviti enoten evropski trg z električno energijo. Z ustanovitvijo Področja za strateške inovacije smo uveljavili strateško usmeritev trajnega, sistematičnega in profesionalno organiziranega dela na področju inovativnih projektov, inovativnih programov in institucionalnega sodelovanja na ravni Evropske unije kot ključnih segmentov razvoja družbe ELES. Postali smo prva regulirana energetska družba v Sloveniji, ki je inovacijsko dejavnost postavila v središče svojega delovanja, ter z uspešnimi projekti, organizacijo in kadrovskimi viri omogočila najvišjo možno raven nadaljnjega razvoja na tem področju. Raziskave in inovacije omogočajo uresničevanje strateških ciljev in podciljev, ki si jih je družba ELES zastavila v Dolgoročnem strateškem planu za obdobje 2016–2020, to so:

  • vlaganje v pametna omrežja;
  • zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev in
  • maksimizacija čezmejnih prenosnih zmogljivosti v okviru obstoječega omrežja.

Družba ELES je vključena v razvojno raziskovalne projekte kot so NEDO, triletni projekt pametnih omrežij, ki izzive sodobnega elektroenergetskega sistema v luči trajnostnega razvoja rešuje z okolju prijaznimi rešitvami; FutureFlow, ki raziskuje in dokazuje, kako v sekundarno regulacijo frekvence vključiti aktivne (napredne) odjemalce ter jo izvajati na mednarodnem nivoju, kakor to zahtevajo Omrežni kodeksi; Osmose, ki bo z novimi mehanizmi čezmejnega sodelovanja povečeval učinkovitost in uporabnost klasičnih in sodobnih sistemskih hranilnikov energije ter dolgoročno zniževal stroške uporabnikom; projekt Migrate je usmerjen k iskanju inovativnih rešitev oziroma odgovorov na vprašanja, povezana z novimi koncepti obratovanja, zaščite in zagotavljanja kakovosti električne energije v spremenjenih pogojih oskrbovanja vseevropskega prenosnega sistema ob visokem deležu proizvodnje električne energije iz razpršenih proizvodnih virov in z zmanjšano inercijo, ki jo trenutno zagotavljajo klasične proizvodne enote in Sincro.Grid, ki je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena na območju Slovenije in Hrvaške.

www.eles.si