Predavatelja: Blaž Dobravec, Elektro Gorenjska, in Mitja Hafner, ADD

Povzetek:
V elektroenergetskem sistemu spremljamo stanje napetosti omrežja na podlagi doseganja kritičnih meja. Za možnosti analize alternativnih pristopov k izboljšanju napetostnih razmer v nizkonapetostnem omrežju in obenem zagotavljanje celostnega pregleda nad stanjem omrežja je potrebno izvajanje analiz na podlagi časovnih serij. Istočasno je potrebno zaradi vedno večje dinamike porabe in proizvodnje pri končnih odjemalcih izvajanje t.i. »what-if« scenarijskih analiz v katerih je potrebno analizirati različne možnosti in vplive vključevanja posameznih elementov (regulacijski transformator, sončna elektrarna z dinamično omejitvijo, ipd.) v omrežje. Istočasno je za zaznavanje potencialno kritičnih delov omrežja potrebna simulacijska analiza različnih scenarijev obremenitev posameznih odjemalcev v omrežju.
V pilotnem projektu Elektro Gorenjska smo z uporabo cloud storitve (MS Azure) preverili možnost vzpostavitve takšnega okolja v oblaku na konkretnem primeru.