BORZEN je slovenski operater trga z elektriko, ki s svojim poslanstvom in delovanjem sooblikuje energetsko učinkovito in družbeno odgovorno prihodnost.

SLOVENSKI OPERATER TRGA Z ELEKTRIKO

S svojimi storitvami Borzen zagotavlja in omogoča usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema.

Skrbi za vstop novih akterjev na slovenski trg z elektriko ter upravlja z bilančno shemo. Evidentira zaprte pogodbe in obratovalne napovedi, kjer evidentira vse pogodbeno dogovorjene obveznosti, v katerih se elektrika kupi ali proda v Sloveniji oziroma s katerimi se energija prenese preko regulacijskega območja. Odgovoren je za pripravo okvirnega obratovalnega voznega reda, ki ga posreduje sistemskemu operaterju prenosnega omrežja ter za izdelavo bilančnih obračunov in finančno poravnavo bilančnega obračuna (obračun odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi količinami proizvodnje in porabe elektrike). Med Borzenovimi nalogami je tudi organiziranje izravnalnega trga, ki se izvaja v kombinaciji s trgovanjem znotraj dneva z namenom doseganja boljše likvidnosti trga.

BORZEN UPRAVLJA CENTER ZA PODPORE

Soustvarja priložnosti za bolj zeleno in prijazno prihodnost.

Od leta 2009 Borzen izvaja dejavnosti centra za podpore – podporno shemo za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in elektrike. Gre za instrument državne pomoči, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v okolju prijazne načine proizvodnje elektrike, potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe obnovljivih virov v končni rabi energije. Na Borzenu upravljajo omenjeni sistem državnih subvencij ter so odgovorni za ustrezno izplačevanje podpor proizvodnim enotam, ki so vključene v sistem podpor.

INFORMIRA IN OZAVEŠČA O OBNOVLJIVIH VIRIH ENERGIJE IN UČINKOVITI RABI ENERGIJE

Zagotavlja prave informacije, ki so ključni gradnik za prave odločitve.

V okviru lastne blagovne znamke TRAJNOSTNA ENERGIJA Borzen izvaja dejavnost informiranja, ozaveščanja in usposabljanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije.

Stična točka informiranja o trajnostni energiji je istoimenski spletni portal www.trajnostnaenergija.si. Aktivnosti na tem področju so zelo raznovrstne in komunikacijsko ter vsebinsko prilagojene različnim skupinam deležnikov ter obsegajo okoljske risanke, tradicionalne konference in dogodke, natečaje in razpise za mlade, navdihujoče informativne oddaje, strokovne publikacije, demonstracijske projekte, spletne portale, atlas trajnostne energije.

IZVAJANJE STORITVE POROČANJA PO REMIT

Zagotavljanje transparentnega, učinkovitega in konkurenčnega trg z elektriko.

Na Borzenu za udeležence trga z elektriko in plinom zagotavljajo storitev poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih, ki poteka na dnevnem in mesečnim nivoju. Vse od začetka poročanja skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (REMIT, »Regulation on Energy Market Integrity and Transparency«) pri Evropski agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) namreč za udeležence trga opravlja funkcijo poročevalca RRM (»Registered Reporting Mechanism«).

www.borzen.si