Uvodna predavaja

Violeta Bulc: Od trajnostnega razvoja do ekocivilizacije

Povzetek:
Vloga informatizacije energetike za vsesplošni družbeni razvoj

O predavateljici:
Kuratorka #Ecocivilisation, #EU Komisarka za promet (2014-2019), podpredsednica vlade Republike #Slovenije (2014), podjetnica, inovatorka, publicistka, inženirka, popotnica skozi prostor in čas.  Radovedna, predana, odprta za novo, vključujoča, zagovornica ljubezni, resnice, sodelovanja, radosti, socutja. Gradi mostove zaupanja in cvetočega sobivanja. 

Peter Dolenc: Katalizator sprememb smo ljudje

Povzetek:
Zelena transformacija ima, tako kot večina ostalih transformacij, več dimenzij. Vsem dobro znana, digitalna, lahko bi ji rekli tudi tehnološka, ni ne edina in, sama kot taka, tudi ne najpomembnejša. Da bi transformacija dosegla polni potencial, moramo tehnološkemu delu dodati še organizacijskega, kamor spadajo novi procesi, nove vloge in seveda tudi novi poslovni modeli. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti je, kolikšen del vrednosti takšne transformacije je odvisen od spremenjenega obnašanja ljudi, ki so del takšne preobrazbe? Spisek deležnikov je dolg. Vključuje tako notranje kot tudi zunanje deležnike – poslovne partnerje in končne uporabnike storitev. Pomislimo, kakšna je vrednost novih tehnologij, če jih ne uporabljamo? Kakšna je vrednost novih procesov, če jim ljudje v organizaciji ne sledijo? Kakšna je korist novih poslovnih modelov, če jih partnerji in stranke ne sprejemajo? In morda najpomembnejše vprašanje, na katerega bomo odgovorili v prispevku – ali in kako lahko vplivamo na to kako in v kolikšni meri ljudje sprejmemo spremembe?

Andrej Androjna: Praktičen pogled na obvladovanje sprememb pri uvajanju IT podpore, ali: je vpeljava CMMS res lahko »projekt informatike«?

Povzetek:
Procesi, ki jih podpremo z IT rešitvami, največkrat zahtevajo spremenjen način dela številnih zaposlenih. Pogosto namreč ob uvajanju tovrstnih rešitev ne informatiziramo le že obstoječega procesa, ampak ga tudi prenovimo oz. optimiziramo, včasih celo postavimo povsem na novo. Pri tem je, poleg zadostnega sodelovanja vseh deležnikov pri zasnovi in uvajanju, izjemnega pomena obvladovanje sprememb. Velikokrat se v praksi dogaja, da so projekti IT podpore sicer zelo solidno tehnično pripravljeni, tudi šolanja se dosledno izvedejo, vendar pričakovani učinki niso doseženi. Razlogi se pogosto skrivajo v odsotnosti ali v prešibkem voditeljstvu oz. sponzorstvu ter v pomanjkljivem poznavanju in uporabi metod obvladovanja sprememb. V prispevku bo predstavljenih nekaj primerov s področja IT podpore vzdrževanja (CMMS/EAM), predlagane bodo tudi dobre prakse, ki lahko pridejo prav tako naročnikom, kot izvajalcem storitev oz. dobaviteljem IT rešitev.

Robert Božič: Kako se lotiti izzivov upravljanja z operativnimi tveganji in skladnostjo

Povzetek:
V poslovnem okolju, ki ga opredeljuje trajna nestanovitnost trga in vedno večji predpisi, potrebujejo podjetja sposobnost integracije procesov upravljanja tveganj in predpisov v celotnem podjetju. IBM OpenPages with Watson je rešitev za upravljanje tveganj, skladnost in nadzor le teh (Governance, Risk, Compliance – GRC), ki temelji na umetni inteligenci in kot taka podjetjem olajša skladnost z vse zahtevnejšimi predpisi in pregledno ter centralno obvladovanje operatvnih tveganj.

O predavatelju:
Robert Božič
Data & AI – AI Apps Sales Leader, IBM Technology Sales, CEE

Predavanja

Rok Dolinšek, Troia: Kako upravljati spremembe velepodatkov v energetiki

Povzetek:
Prihodnji razvoj in vse zaveze do prehoda v brezogljično družbo bodo v veliki meri temeljili na podatkih, ki jih bodo generirala elektroenergetska podjetja. Količina teh podatkov bo enormno naraščala, saj pospešena digitalizacija močno vpliva na generiranje podatkov.
Cilj je te podatke uporabiti pri upravljanju, optimizaciji in razvoju omrežja oz. vedno več odločitev sprejemati na osnovi analize teh podatkov in vedno bolj postati podatkovno vodene organizacije, kar pa predstavlja iz stališča kvalitete podatkov zelo velik izziv. Obvladovanje kvalitete podatkov in upravljanje sprememb na virih generiranja podatkov tako igrajo zelo veliko vlogo, saj kvaliteta in zaupanje v podatke pomenijo temelj podatkovno vodene organizacije. V prezentaciji bodo predstavljene dobre prakse in pristopi, kako se tega lotit na najbolj učinkovit način.

Nejc Petrovič, Elektro Gorenjska: Predstavitev IT-usmerjenih raziskovalnih in demonstracijskih projektov v Elektro Gorenjska

Povzetek:

Pavlevski Miroslav, Troia: Spremljanje stanja sredstev in načrtovanje investicij (AIP)

Povzetek:
V duhu predvidenih velikih sprememb v elektroenergetiki, ki so posledica uvajanja razpršenih virov energije, samooskrbe, uvedbe električnih vozil ter drugih predvidenih sprememb, bodo v elektroenergetski sistem potrebna velika vlaganja v infrastrukturo in digitalizacijo. Kar pomeni, da bo načrtovanje investicijskih vlaganj postalo zelo kompleksno in zahtevno opravilo, saj bo glede na potrebe omrežja in inovacij potrebno investicije načrtovati s pomočjo naprednih orodij na sistematičen način. V prezentaciji bo predstavljena metodologija in uporaba naprednega pristopa pri načrtovanje investicijskih planov. Podrobneje bodo predstavljeni aspekti, ki vplivajo na pripravo investicijskih planov, predvsem v smislu, kako zagotovit največjo dodano vrednost elektroenergetskega podjetja glede na investirana sredstva. In s tem zadovoljiti vse deležnike elektro energetskega omrežja.

Janez Mule, Blaž Kraner, Informatika: Zeleni preboj preko Digitalne elektrodistribucijske platforme do Nacionalnega podatkovnega vozlišča

Povzetek:

Peter Ceferin, SmartCom: Obvladovanje kibernetskih groženj pogoj za varno digitalno prihodnost in zeleni preboj v energetiki

Povzetek:

Sašo Gjergjek, Andrej Bregar, Informatika: Kibernetska varnost v energetiki

Povzetek:

Blaž Dobravec, Elektro Gorenjska: Uporaba metod strojnega učenja v Elektro Gorenjska in potencialni vplivi teh metod na obstoječe poslovne procese

Povzetek:

Miha Grabner, EIMV: Izkušnje iz razvojnih projektov uporabe umetne inteligence v elektroenergetiki

Povzetek:

Urban Kuhar, Grid Instruments: Pametna merilna infrastruktura in njene omejitve za analitiko v NNO

Povzetek:

Dušan Rauter, Bintegra: Moderni trendi pri integracijah sistemov: Agilne integracije, osredotočene na API-je

Povzetek:
Business success is increasingly based on a company’s ability to react to change. As new disruptive players enter markets and technology upends what consumers expect, organizations need to evolve to address these changes in much shorter cycles than ever before. Modern software architectures and processes can make organizations more effective at dealing with change and emerging as winners in their markets.
Entire industries have been transformed by technology. Trend of disruptive change is leading organizations to radically transform their IT environments so they can deliver the new digital services that customers demand, better and faster than their competitors.
A new way of connecting applications and services across the enterprise, agile integration, is a fundamental solution. Agile integration combines three powerful architectural capabilities: distributed integration, application programming interfaces (APIs), and containers — to foster agility, power new processes, and ultimately deliver a competitive advantage.

Robert Meolic, Operato: Odprta integracijska platforma SUMO 3.0

Povzetek:

Dušan Rauter, Bintegra: Učinkovita in uporabnikom prijazna uporabniška izkušnja na informativnih in samopostrežnih portalih podjetij

Povzetek:
Customer Service and Support is the largest sub-segment of the Customer Experience software market. Within Customer Service and Support, there is an emerging category called Digital Customer Service, which focuses on interactions that are digital, mobile, customer-initiated, and fast.
A major goal for companies that interact with customers across many channels is to help the customer feel like they are having one consistent conversation with the company, where their account information and context is always considered. Gartner calls this “continuous conversations.”
In last few years, a lot of trends are happening exactly in Self-Service area. Millennium generations are growing up and becoming service consumers. They are used to digital channels and tools. Also, Coronavirus pandemic brought changes to us since people spent more time inside the homes, working from home and spent more time in front of computers and smart phones.
Customers are becoming more self-sufficient and empowered than ever with immediate access to information wherever they are. Organizations are struggling to meet the increasing demands of their customers. Consistent omnichannel experiences become very important.

David Batič, Agencija za energijo: Normativni okvir za zagotavljanje interoperabilnosti za dostop in izmenjavo podatkov na EU ravni – tehnični in regulatorni vidiki

Povzetek:
Obravnavali bomo posledice zahtev za interoperabilnost v okviru direktive EU 2019/944 in predstavili aktivnosti, ki se odvijajo v okviru ekspertne skupine EG1 European Smart Grids Task Force (‘Standards and Interoperability for Smart Grids Deployment’), katerih rezultat bo sprejem več izvedbenih aktov. Prvi korak bo ureditev področja dostopa in izmenjave merilnih podatkov in podatkov o porabi kakor tudi podatkov blizu ali v realnem času (t.i. »low hanging fruits«), čemur bo sledila definicija referenčnih modelov tudi za ostale podatkovne nabore skladno z direktivo. Poskušali bomo tudi identificirati učinkovanje novega normativnega okvira na implementacijo dostopa do zadevnih podatkov in izmenjavo le-teh v Sloveniji.

Aleš Selič, Elektro Celje, Matevž Stevanović, Informatika,  Primož Košir, GDI: Mobilna rešitev za podporo procesom vzdrževanja EE omrežja v Elektro Celje

Povzetek:
Trg, zakonodaja in regulatorji bodo v razvoju distribucijskih sistemov zahtevala še hitrejše in kvalitetnejše odzivanje. Digitalni zajem podatkov, ki je možen kjerkoli, iz pisarne ali mobilne naprave na terenu, enostaven vpogled v stanje, pregledovanje in dopolnjevanje podatkih in avtomatizacija prenosa podatkov med informacijskimi sistemi z uporabo standardnih izmenjevalnih formatov so le del tekočih aktivnosti prenove informacijskih sistemov v podjetju Elektro Celje. V predstavitvi bo opisan projekt vpeljave mobilne rešitve za podporo procesu vzdrževanja elektro energetskega omrežja, ki vključuje in med seboj integrira sisteme IBM Maximo, mobilni aplikaciji Mobile Informer ter mobilni GIS z zalednim spletnim GIS sistemom.


Program se še dopolnjuje.


Kaj bo rdeča nit letošnjega dogodka?

Zelena transformacija energetike je zelo zahteven proces, ki spreminja ne le ustaljene načine delovanja sistemov za oskrbo z energijo, temveč tudi družbo kot celoto. Elektroenergetski sistem je soočen z masovno integracijo obnovljivih razpršenih virov, postopnem ugašanju nekaterih konvencionalnih virov, kot so premogovne in ponekod tudi jederske elektrarne, s pospešeno elektrifikacijo prometa in ogrevanja, uvajanjem skupnega evropskega trga, razvojem novih storitev in poslovnih modelov ter medsektorskim povezovanjem – pri slednjemu gre predvsem za optimizacijo med sektorji oskrbe z električno enrgijo, plinom ter daljinskim ogrevanjem in prometom.

Pri tem ne smemo pozabiti, da je ključna komponenta gospodarski razvoj in da bo pritisk na sisteme s strani investitorjev na področju zelenih tehnologij zelo velik. Kot primer lahko vzamemo veliko število zahtev po integraciji novih fotovoltaičnih elektrarn v elektrodistribucijski sistem.

Podjetja s področja (elektro)energetike bodo kos številnim novim izzivom, ki jih zelena transformacija prinaša, le s pospešenim investiranjem v svoje sisteme in kadre. Pri tem je nujno pospešeno uvajanje sodobnih tehnologij, ki temeljijo na informatizaciji in digitalizaciji. Le tako bodo lahko pravočasno posodabljala svoje sisteme in omogočala uporabnikom še naprej zanesljivo in ekonomsko učinkovito oskrbo z energenti, gospodarstvu in družbi pa razvoj in rast. Ključno vprašanje danes je kako v podjetjih izpeljati številne zahtevne projekte v relativno kratkem času in kako pripraviti zaposlene na to. Zato bo rdeča nit in poudarek letošnjega PIESa prav na upravljanju sprememb (and. change management).

Katere teme in trendi bodo v ospredju?

Letos bo poleg digitalizacije energetike in kibernetske varnosti predvsem poudarek na upravljanu sprememb (and. change management-u).

Zakaj se velja 14. PIES-a vsekakor udeležiti? Po čem si ga bomo letos zapomnili?

Letošnji PIES želi poleg aktualnih trendov v digitaizaciji energetike dati poudarek predvsem upravljanju sprememb in pokazati, da so na voljo sodobne metodologije in orodja s katerimi bo v podjetjih lažje izvesti številne zahtevne projekte, ki jih narekuje zelena transformacija.

Kaj bodo letos udeleženci odnesli od dogodka?

Poleg zanimivih predavanj bo aktualna okrogra miza na temo rdeče niti konference z zanimivimi gosti. Seveda pa gre na PIESu vedno za izmenjavo dobrih praks, seznanitev s trendi v stroki ter nenazadnje srečanje s kolegi po dolgem času!

Kaj čaka informatiko v energetiki letos/prihodnje leto – tekoči oz. bližnji izzivi?

Zelena transformacija pomeni izredno velik pritisk na podjetja v smislu uvajanja novih rešitev in tehnologij. Pred nami so številni zahtevni projekti, ki jih bo v prihodnjih letih treba izpeljati in ključno je, da se jih lotimo pravočasno, celostno in da poskrbimo, da na spremmebe ustrezno pripravimo zaposlene, ki bodo nosilci le-teh.

Kaj še velja omeniti?

Pridite v Portorož, srečajmo se spet v živo! Ne bo vam žal! 😊