1. Organizator nagradne igre je Društvo informatikov energetike Slovenije.

2. Nagradna igra poteka na konferenci Infosek, 28. in 29.11.2019.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

– poskenirajo QR kodo in vnesejo zahtevane podatke,

– izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja in se z njimi strinjajo.

4. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči vpisati in oddati svoje podatke na spletni strani nagradne igre in slediti navodilom.

Sodelujoči dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov, ki so zbrani in bodo uporabljeni izključno v namene organiziranja posveta in obveščanja o dogodkih, ki jih organizira DIES. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z ZVOP-1 in javnosti ne bodo dostopni.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje s samo enim elektronskim naslovom, v primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več naslovi, ta oseba ni upravičena do nagrad.

6. Organizator ne prevzema odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

– nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,

– nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,

7. Nagrajenci nagrad v nagradni igri bodo določeni z žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči. Žrebanje bodo opravljeno pred komisijo v kateri bodo sodelovali predsednik, podpredsednik in blagajnik Društva informatikov energetike Slovenije. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

8. Kaj vse vsebuje nagradni sklad je napisano na spletni strani nagradne igre.

9. Organizator bo nagrajence obvestil po elektronski pošti na e-naslov, ki ga bodo vnesli v obrazec. Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in sporočiti svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov. Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli. Prejemniki nagrad bodo le-te prevzeli osebno na sedežu organizatorja ali po dogovoru z organizatorjem.

11. Za nagrade, katerih tržna vrednost presega 42 € mora prejemnik nagrade sam odvesti akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če dana nagrada presega znesek 42 € oz. skupni znesek 84 € v enem letu, je potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25 % stopnji od celotne vrednosti nagrade (čl. 105,108 ZDOH-2-UPB6).

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

13. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognili zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

14. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov info@pies.si.

15. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

16. Varovanje podatkov

Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega obveščanja o dogodkih, ki jih Organizator prireja s pomočjo elektronskih komunikacij. Pridobljene osebne podatke te nagradne igre bo Organizator skrbno varoval in uporabljali v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške v zvezi z izvedbo zahteve nosi organizator.

17. Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bo Organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

18. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

19. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@pies.si.

20. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije se rešuje na elektronskem naslovu info@pies.si.
V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

21. Ostalo

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Dob, 27.11.2019