PIES

Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje

Družba ELES ima izključno pravico za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. Zagotavljamo varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije. Smo varuhi slovenskega elektroenergetskega sistema, tesno povezanega s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpetega v evropski energetski sistem. Odgovorni smo za to, da je električna energija vedno na voljo ter da lahko odjemalci z njeno pomočjo vsak trenutek v dnevu uresničujejo svoje potrebe in želje. Zavedamo se, da je eden od ključnih pogojev za uspešno poslovanje ohranjanje odgovornega odnosa do naših deležnikov.

ELES kot družba, ki deluje v evropskem prostoru, dosledno upošteva usmeritve in zakonodajo mednarodnih in evropskih institucij ter tudi domačih regulatorjev in lastnikov. Poslovni partnerji na eni strani poslovnega procesa vstopajo kot dobavitelji opreme in storitev, na drugi strani pa izstopajo kot odjemalci storitev. Na podlagi transparentnih in poslovno korektnih odnosov z institucijami civilne družbe uresničujemo svoje poslanstvo, s partnerskimi organizacijami in združenji ter raziskovalnimi, izobraževalnimi in strokovnimi ustanovami pa svojo vizijo vodilne vloge v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Za družbo ELES je izjemno pomembno sodelovanje v Evropskem združenju sistemskih operaterjev elektroenergetskega omrežja (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E), ki zagotavlja varno obratovanje ter tehnično optimalen in okolju prijazen razvoj vseevropskega prenosnega omrežja s ciljem zagotoviti enoten evropski trg z električno energijo. Z ustanovitvijo Področja za strateške inovacije smo uveljavili strateško usmeritev trajnega, sistematičnega in profesionalno organiziranega dela na področju inovativnih projektov, inovativnih programov in institucionalnega sodelovanja na ravni Evropske unije kot ključnih segmentov razvoja družbe ELES. Postali smo prva regulirana energetska družba v Sloveniji, ki je inovacijsko dejavnost postavila v središče svojega delovanja, ter z uspešnimi projekti, organizacijo in kadrovskimi viri omogočila najvišjo možno raven nadaljnjega razvoja na tem področju. Raziskave in inovacije omogočajo uresničevanje strateških ciljev in podciljev, ki si jih je družba ELES zastavila v Dolgoročnem strateškem planu za obdobje 2016–2020, to so:

  • vlaganje v pametna omrežja;
  • zagotavljanje fleksibilnosti sistemskih storitev in
  • maksimizacija čezmejnih prenosnih zmogljivosti v okviru obstoječega omrežja.

Družba ELES je vključena v razvojno raziskovalne projekte kot so NEDO, triletni projekt pametnih omrežij, ki izzive sodobnega elektroenergetskega sistema v luči trajnostnega razvoja rešuje z okolju prijaznimi rešitvami; FutureFlow, ki raziskuje in dokazuje, kako v sekundarno regulacijo frekvence vključiti aktivne (napredne) odjemalce ter jo izvajati na mednarodnem nivoju, kakor to zahtevajo Omrežni kodeksi; Osmose, ki bo z novimi mehanizmi čezmejnega sodelovanja povečeval učinkovitost in uporabnost klasičnih in sodobnih sistemskih hranilnikov energije ter dolgoročno zniževal stroške uporabnikom; projekt Migrate je usmerjen k iskanju inovativnih rešitev oziroma odgovorov na vprašanja, povezana z novimi koncepti obratovanja, zaščite in zagotavljanja kakovosti električne energije v spremenjenih pogojih oskrbovanja vseevropskega prenosnega sistema ob visokem deležu proizvodnje električne energije iz razpršenih proizvodnih virov in z zmanjšano inercijo, ki jo trenutno zagotavljajo klasične proizvodne enote in Sincro.Grid, ki je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena na območju Slovenije in Hrvaške.

www.eles.si

Splošni pogoji nagradne igre

1. Organizator nagradne igre je Društvo informatikov energetike Slovenije.

2. Nagradna igra poteka na konferenci Infosek, 28. in 29.11.2019.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

– poskenirajo QR kodo in vnesejo zahtevane podatke,

– izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja in se z njimi strinjajo.

4. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči vpisati in oddati svoje podatke na spletni strani nagradne igre in slediti navodilom.

Sodelujoči dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov, ki so zbrani in bodo uporabljeni izključno v namene organiziranja posveta in obveščanja o dogodkih, ki jih organizira DIES. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z ZVOP-1 in javnosti ne bodo dostopni.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje s samo enim elektronskim naslovom, v primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več naslovi, ta oseba ni upravičena do nagrad.

6. Organizator ne prevzema odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

– nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,

– nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,

7. Nagrajenci nagrad v nagradni igri bodo določeni z žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči. Žrebanje bodo opravljeno pred komisijo v kateri bodo sodelovali predsednik, podpredsednik in blagajnik Društva informatikov energetike Slovenije. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

8. Kaj vse vsebuje nagradni sklad je napisano na spletni strani nagradne igre.

9. Organizator bo nagrajence obvestil po elektronski pošti na e-naslov, ki ga bodo vnesli v obrazec. Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in sporočiti svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov. Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli. Prejemniki nagrad bodo le-te prevzeli osebno na sedežu organizatorja ali po dogovoru z organizatorjem.

11. Za nagrade, katerih tržna vrednost presega 42 € mora prejemnik nagrade sam odvesti akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če dana nagrada presega znesek 42 € oz. skupni znesek 84 € v enem letu, je potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25 % stopnji od celotne vrednosti nagrade (čl. 105,108 ZDOH-2-UPB6).

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

13. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognili zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

14. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov info@pies.si.

15. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

16. Varovanje podatkov

Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega obveščanja o dogodkih, ki jih Organizator prireja s pomočjo elektronskih komunikacij. Pridobljene osebne podatke te nagradne igre bo Organizator skrbno varoval in uporabljali v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške v zvezi z izvedbo zahteve nosi organizator.

17. Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bo Organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

18. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

19. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@pies.si.

20. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije se rešuje na elektronskem naslovu info@pies.si.
V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

21. Ostalo

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Dob, 27.11.2019

Največji v slovenski energetiki

Skupina HSE je največji proizvajalec in prodajalec električne energije iz lastnih, domačih virov na veleprodajnem trgu v Sloveniji ter največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. S svojim uravnoteženim proizvodnim portfeljem predstavljamo ključni steber zanesljivosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji, zagotavljanja stabilnosti delovanja elektroenergetskega sistema in doseganja ciljev Slovenije na področju trajnostnega razvoja. Z izkušnjami in znanjem več kot tri tisoč strokovnjakov v skupini HSE odpiramo nove razvojne priložnosti, ob stalnem nadgrajevanju strateških partnerstev tako doma kot v tujini pa utiramo pot v zanesljivo prihodnost proizvodnje električne energije.

Več informacij: www.hse.si

Improving master data by ERP– GIS integration

Author

Udo Knips, AED-SICAD (VertiGIS)

Abstract

The German Multi-Utility EnBW ODR is a major multi-utility in Germany, just north of Stuttgart, supplying 120 villages with electricity and 71 with gas. It is the subsidiary of EnBW, the third largest DSO in Germany. They are using since many years ArcGIS and UT for ArcGIS from AED-SICAD to document and analyze their assets, and they also use SAP on the asset management side. For certain workflows, an early registration of assets within the GIS is required for greater visibility within the company, but the workflows do typically start in SAP. For example, for applications for solar panels, or also simply for applications for a new service point “electricity” or “gas” or both, the SAP is the first system to learn about this. With the new front-end integration, SAP users can now use a geo-tab within their SAP GUI to automatically position (i.e. draw) e.g. the solar panel application or the new service point according to the address. The SAP System sends update to the GIS system. This integration greatly improves the data quality of the master data and makes the capturing process at least 30% more efficient.

Testiranje sprejemljivosti izvedbe SOAP spletnih storitev sistema SUMO

Avtorji:

Robert Meolic, EIMV,
Janko Koležnik, EIMV,
Miroslav Beranič, Bintegra d.o.o.

Povzetek

SUMO je Dynamic Thermal Rating (DTR) sistem, ki ga je razvil EIMV v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan, Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, podjetjem Bintegra in Elesom, ki je hkrati tudi naročnik. Sistem SUMO je zgrajen kot storitveno usmerjena arhitektura. Njegova osrednja komponenta je integracijski vmesnik, ki ga predstavlja storitveno vodilo. Komunikacija med odjemalci in vodilom poteka preko SOAP spletnih servisov. V omrežje je SUMO vključen od leta 2013 in je trenutno v projektu nadgradnje učinkovitosti ter funkcionalnosti, hkrati pa se njegova uporaba širi izven Slovenije. S povečanjem kompleksnosti sistema se zelo povečuje zahtevnost testiranja na vseh ravneh v postopku razvoja in prevzema. V tem prispevku orišemo, kako so spletni servisi v sistemu SUMO izvedeni in prikažemo rešitve za testiranje sprejemljivosti izvedbe ter pripravo dokumentacije.

AI v realnem času

Avtorja

Vyacheslav Bezgin, LOGIX
Ondřej Maršíček, LOGIX

Povzetek

Eden glavnih izzivov v svetu sodobnega računalništva je zasnova arhitekture, ki omogoča proaktivno interpretiranje podatkov, učenje v realnem času in uporabo pridobljenega znanja za reševanje kompleksnih problemov v različnih domenah. Poglavitna značilnost takšnih izzivov so stalni tokovi velikih količin podatkov, ki prihajajo z veliko hitrostjo. Te tokove morajo biti predhodno učinkovito obdelani, da se lahko uporabijo za učenje in sprejemanje pravih odločitev v realnem času. Vse to zahteva nove pristope k arhitekturi sodobnih rešitev. V predavanju bo predstavljen primer robustne arhitekture za obvladovanje podatkovnih tokov v realnem času v kombinaciji s strojnim učenjem in umetno inteligenco.

Podatkovno skladišče v preobleki BI orodij

Avtorja

Roberta Bunjevac, Informatika d.d.
Aleš Pintarič, Informatika d.d.

Povzetek

Prenova informacijskih sistemov je vzpodbudila tudi korenite spremembe pri gradnji novega DWH. Novi viri podatkov, spremembe na ključnih vsebinah ter uvedba novih platform so narekovali novo arhitekturo DWH ter novo razvojno okolje. Poudarek pri uvedbi in uporabi nove rešitve pa je na vpeljavi orodja poslovne inteligence. S tem omogočamo končnim uporabnikom samostojno in učinkovito gradnjo sistemov poslovnega poročanja kot rudarjenje naprednim uporabnikom.

Izzivi kibernetske zaščite

Avtor

Robert Bergles, Unistar PRO

Povzetek

Že v samem začetku poudarjamo, da absolutno varnega sistema ni, tako lahko govorimo le o bolj ali manj zavarovanih sistemih. Zaščita in varovanje zajema široko področje, vse od varne prijave uporabnikov v omrežje, zaščitenega prenosa informacij, kriptiranja podatkov do varne komunikacije med aplikativnimi in nadzornimi sistemi.

V večini primerov se klasični načini varovanja kot so požarni zidovi, kriptografija, osnovna avtentikacija in avtorizacija ne zadostujejo več. Sisteme in načine varovanja moramo razširiti v smeri samodejnega zaznavanja anomalij, škodljive programske opreme, sprotnega prilagajajo in učenja iz Big Data baz znanja.

Prispevek podjetja PRO.ASTEC d.o.o. bo predstavljal sodobne metode boja proti kibernetskim grožnjam, s poudarkom na preventivnih ukrepih za zajezitev le-teh.

O predavatelju
GSEC, CEHv9, Itil, MCSE, MCSA, MCITP, MTA, MOS, MCT

Robert Bergles ima  25+ let izkušenj z informacijskimi  sistemi in tehnologijami kot svetovalec za izgradnjo napredne  infrastrukture za velika in  srednja podjetja. Zadnjih 10 let se ukvarja z varnostnimi rešitvami informacijskih sistemov kot svetovalec za kibernetsko varnost. Odgovoren je za načrtovanje, gradnjo in nadzor nad izvajanjem omrežne in računalniške varnosti.